Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 TJ 2
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 TJ 20
o dziaalnoci leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 TJ 33
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 TJ 2
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 TJ 2
o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 TJ 18
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 TJ 23
o Pastwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 TJ 32
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 TJ 35
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 TJ 19
o przeciwdziaaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 TJ 40
o publicznej subie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 TJ 49
o refundacji lekw Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 TJ 23
o sposobie ustalania najniszego wynagrodzenia zasadniczego pracownikw wykonujcych zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473 obowiązujący 0
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 TJ 26
o szczeglnych rozwizaniach zapewniajcych popraw jakoci i dostpnoci wiadcze opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774 obowiązujący 0
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 TJ 345
o uzyskiwaniu tytuu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599 obowiązujący 1
o wychowaniu w trzewoci Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 TJ 85
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 TJ 25
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 TJ 28
o zawodach pielgniarki i poonej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 TJ 15
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994 obowiązujący 8
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 TJ 97
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 obowiązujący 2
o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych akt objęty tekstem jednolitym 1
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 TJ 233
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:02
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:06
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:07
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:07
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001809

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:09
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001766

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001720

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001706

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001620

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:15
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:16
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001540

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:16
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:02
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:03
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:04
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:06
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:07
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:07
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001809

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:09
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001766

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:10
2017-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:11
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001720

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001706

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:12
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:13
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001620

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:14
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:15
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:16
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001540

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:16
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

obowiązujący na dzie 2017-11-19 00:00:17
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
32003L0088

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczca niektrych aspektw organizacji czasu pracy

2003-11-04
32005R0111

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okrelajce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykw pomidzy Wsplnot a pastwami trzecimi

2004-12-22
32004R0273

ROZPORZDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorw narkotykowych

2004-02-11
32001R0070

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla maych i rednich przedsibiorstw

2001-01-12
32001R0069

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis

2001-01-12
32000R1673

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wsplnej organizacji rynkw lnu i konopi uprawianych na wkno

2000-07-27
31998Y0310(01)

WYTYCZNE W SPRAWIE KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ

2009-01-10
32002R0178

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalajce oglne zasady i wymagania prawa ywnociowego, ustanawiajce Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci oraz ustanawiajce procedury w sprawie bezpieczestwa ywnociowego

2002-01-28
31989L0105

DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczca przejrzystoci rodkw regulujcych ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do uytku przez czowieka oraz wczenia ich w zakres krajowego systemu ubezpiecze zdrowotnych

1988-12-21
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32003R0859

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzajce przepisy rozporzdzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporzdzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli pastw trzecich, ktrzy nie s jeszcze objci tymi przepisami wycznie ze wzgldu na ich obywatelstwo

2003-05-14
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32002R2195

ROZPORZDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsplnego Sownika Zamwie (CPV)

2002-11-05
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
31972R0574

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzdzenia (EWG) nr1408/71 w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1972-03-21
31971R1408

Rozporzdzenie rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1971-06-14
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu