zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 TJ 4
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 TJ 2
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 TJ 21
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 TJ 36
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 TJ 2
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 TJ 2
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 TJ 18
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 TJ 23
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 TJ 35
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 TJ 35
o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217 obowiązujący 1
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 TJ 20
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 TJ 43
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 TJ 51
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 TJ 24
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473 obowiązujący 0
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 TJ 31
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774 obowiązujący 0
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 TJ 376
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599 obowiązujący 1
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 TJ 85
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 TJ 25
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 TJ 28
o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 TJ 16
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994 TJ 10
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 TJ 100
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 TJ 2
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844 akt objęty tekstem jednolitym 1
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 TJ 241
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001812

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:02
2018-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001801

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:04
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001786

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:05
2018-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001773

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:07
2018-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001752

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:10
2018-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001736

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001737

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-08
2018-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180001738

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-08
2018-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180001739

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001681

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:06
2018-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:06
2018-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:10
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001658

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:09
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:00
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001587

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:06
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001591

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:05
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001558

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:10
2018-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:15:10
2018-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:08
2018-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001373

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:10
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:13
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:13
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001812

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:02
2018-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001801

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:04
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001786

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:05
2018-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001777

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:06
2018-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001773

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:07
2018-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001752

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:10
2018-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:09
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001736

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001737

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-08
2018-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180001738

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-08
2018-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180001739

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:00:11
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001681

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:06
2018-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:06
2018-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001662

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:09
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180001655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:10
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001658

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:05:09
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001626

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:00
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001587

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:06
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001591

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:05
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001558

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:10:10
2018-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:15:10
2018-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:08
2018-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001373

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:10
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:13
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-09-26 00:20:13
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32002R1030

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

2002-06-13
32012R1024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) Tekst mający znaczenie dla EOG

2012-10-25
32012R1024

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE ("rozporządzenie w sprawie IMI") (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-10-25
32005L0036R(02)

Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 30 września 2005 r.)

2005-09-07
32005L0036

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-09-07
32005L0036R(03)

Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 30 września 2005 r.)

2005-09-07
32002R1030

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

2002-06-13
32003L0088

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy

2003-11-04
32005R0111

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

2004-12-22
32005R1277

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-07-27
32004L0023

DYREKTYWA 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

2004-03-31
32006L0017

Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-02-08
32006L0086

Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-10-24
32015L0565

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/565 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich Tekst mający znaczenie dla EOG

2015-04-08
32015L0566

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/566 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek Tekst mający znaczenie dla EOG

2015-04-08
32004R0273

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowychTekst mający znaczenie dla EOG.

2004-02-11
32001R0070

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla maych i rednich przedsibiorstw

2001-01-12
32001R0069

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis

2001-01-12
32000R1673

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wsplnej organizacji rynkw lnu i konopi uprawianych na wkno

2000-07-27
31998Y0310(01)

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (98/C 74/06)Tekst mający znaczenie dla EOG.

2009-01-10
32002R0178

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego

2002-01-28
31989L0105

DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych

1988-12-21
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

2005-12-01
32004L0083

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami

2004-04-29
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu