Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 TJ 2
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 TJ 21
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 TJ 35
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 TJ 2
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 TJ 2
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 TJ 18
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 TJ 23
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 TJ 32
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 TJ 35
o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217 obowiązujący 0
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 TJ 19
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 TJ 41
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 TJ 50
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 TJ 23
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473 obowiązujący 0
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 TJ 26
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774 obowiązujący 0
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 TJ 354
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599 obowiązujący 1
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 TJ 85
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 TJ 25
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 TJ 28
o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 TJ 15
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994 obowiązujący 9
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 TJ 98
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 TJ 2
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844 akt objęty tekstem jednolitym 1
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 TJ 234
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:09
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002483

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002428

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002435

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002394

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002364

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:13
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:13
2017-12-19
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002337

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:14
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:17
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:18
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:20
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:21
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:26
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:25
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:26
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:27
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:27
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:31
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:32
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:32
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:09
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002483

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:08
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002428

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002435

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002394

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:11
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002364

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:13
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:13
2017-12-19
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002337

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:14
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:17
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:18
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:20
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:21
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:26
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:25
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:26
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:27
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:27
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:31
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:32
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący na dzień 2018-01-18 00:00:32
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32003L0088

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczca niektrych aspektw organizacji czasu pracy

2003-11-04
32005R0111

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okrelajce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykw pomidzy Wsplnot a pastwami trzecimi

2004-12-22
32004R0273

ROZPORZDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorw narkotykowych

2004-02-11
32001R0070

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla maych i rednich przedsibiorstw

2001-01-12
32001R0069

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis

2001-01-12
32000R1673

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wsplnej organizacji rynkw lnu i konopi uprawianych na wkno

2000-07-27
31998Y0310(01)

WYTYCZNE W SPRAWIE KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ

2009-01-10
32002R0178

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalajce oglne zasady i wymagania prawa ywnociowego, ustanawiajce Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci oraz ustanawiajce procedury w sprawie bezpieczestwa ywnociowego

2002-01-28
31989L0105

DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczca przejrzystoci rodkw regulujcych ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do uytku przez czowieka oraz wczenia ich w zakres krajowego systemu ubezpiecze zdrowotnych

1988-12-21
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32003R0859

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzajce przepisy rozporzdzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporzdzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli pastw trzecich, ktrzy nie s jeszcze objci tymi przepisami wycznie ze wzgldu na ich obywatelstwo

2003-05-14
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32002R2195

ROZPORZDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsplnego Sownika Zamwie (CPV)

2002-11-05
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
31972R0574

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzdzenia (EWG) nr1408/71 w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1972-03-21
31971R1408

Rozporzdzenie rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1971-06-14
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Książki bezdroza

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 44.00

Cena: 42.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 79.00

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 20.90

Cena: 20.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 49.90